© Copyright by Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach
powered by
Marek Grzegorczyk
O Studium
W dniu 24.02.2008 r. rozpoczęło działalność Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, przygotowujące do wykonywania zawodu:
technik farmaceutyczny

Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne posiada uprawnienia szkoły publicznej. Od 1 września 2019 r. nauka w studium trwa pięć semestrów i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Kierunek kształcenia: technik farmaceutyczny oznaczony symbolem 321301 w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Czas trwania nauki: 2,5 roku
Rok szkolny: od września do czerwca

Przedmioty objęte planem nauczania: Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Technologie informatyczne
Język angielski zawodowy
Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
Organizacja ochrony zdrowia
Podstawy psychologii i socjologii
Język migowy
Technologia postaci leków
Farmakologia
Farmakognozja
Analiza leków
Pracownia technologii postaci leków
Pracownia farmakognozji
Pracownia analizy leków
Świadczenia farmaceutyczne
Wychowanie fizyczne
Zajęcia praktyczne (w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, zakładzie produkującym leki i hurtowni farmaceutycznej
Praktyka zawodowa (w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej)

Liczba godzin lekcyjnych tygodniowo: około 28
Organizacja zajęć: kształcenie prowadzone jest systemem dziennym, 5 dni w tygodniu: w piątki po południu, soboty, niedziele, oraz w poniedziałki i wtorki po południu, a także w inne dni po uzgodnieniu z uczniami;
Praktyczna nauka zawodu: zajęcia praktyczne szkoła organizuje w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, hurtowniach i zakładach produkcyjnych, natomiast praktyki zawodowe odbywają się w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych;
Zasady oceniania i klasyfikowania: skala ocen od celującej do niedostatecznej, klasyfikacja co semestr, możliwość egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych po każdym semestrze, zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania;
Ukończenie szkoły: po zakończeniu nauki i uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - dyplom i tytuł technika farmaceutycznego;

Egzamin zawodowy: przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna - w semestrze letnim: czerwiec-lipiec lub w semestrze zimowym: styczeń, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

Opłaty za naukę:
wpisowe: w wysokości 100 zł, zaliczone na poczet czesnego za ostatni miesiąc (czerwiec) w pierwszym roku nauki,
czesne: płatne w ratach miesięcznych po 250 zł do 10-każego miesiąca (sumarycznie wychodzi 1250 zł za semestr), na numer konta
46 1500 1663 1216 6008 0707 0000

Miejsca pracy technika farmaceutycznego: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.

Przepisy określające zakres uprawnień technika farmaceutycznego: Art. 91 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z dnia 12 lutego 2003 r. Nr 23, poz. 196), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2002 r. Nr 126 poz. 1082 ze zmianami).